NOWE ROZPORZĄDZENIE MPZP – PRZEŚWIETLAM I SPRAWDZAM CO SIĘ ZMIENIA

Opublikowane
Plan Zabudowy - NOWE ROZPORZĄDZENIE MPZP

Krajowa Klasyfikacja Przeznaczenia Terenu (KKPT) to już fakt. To co jeszcze pół roku temu było prekonsultacyjnym projektem wpłynęło na nowe rozporządzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (nowe rozporządzenie MPZP). Kto śledził proces projektowy ten wie – 24 grudnia 2021 r. nie powołano do życia sierpniowego projektu KKPT. Nowe przepisy wykonawcze to nie to samo, co w projekcie rozporządzenia prezentowanym podczas październikowych konsultacji publicznych. Wypada więc sprawdzić legislacyjne zmagania ostatnich miesięcy.

NOWE ROZPORZĄDZENIE MPZP – PROJEKT VS. NOWA RZECZYWISTOŚĆ

Głównym wątkiem tego artykułu jest analiza zmian dokonanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (Ministerstwo) po otrzymaniu uwag z publicznych konsultacji i opinii do projektu nowego rozporządzenia MPZP. Po raz kolejny prześwietliłem wszystkie zmiany projektowe. Przyznaję, jest o czym pisać. Znowelizowane przepisy uchylają rozporządzenie, które doczekało się pełnoletniości (sic!). Przepisy niezmieniane przez ponad 18 lat, wraz z realizacją wywołanych już procedur planistycznych odejdą w zapomnienie. Znając realia planistyczne, może to jednak potrwać nawet kilka dobrych lat. Niemniej jednak już teraz warto podsumować zmagania Ministerstwa.

A było to tak: W sierpniu 2021 r. zaprezentowano nam wyłącznie wstępną wersję nowej klasyfikacji przeznaczeń terenu, mającej służyć głównie za narzędzie efektywnej cyfryzacji planowania przestrzennego – CYFRYZACJA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO – PREKONSULTACJE “KKPT”. W październiku 2021 r. Ministerstwo udostępniło projekt nowego rozporządzenia mpzp) – PROJEKT NOWEGO ROZPORZĄDZENIA MPZP WRAZ Z „KKPT”. Cały proces zakończył się w Wigilię Bożego Narodzenia 2021 r., kiedy to powołało do życia nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Tak jak w poprzednim artykule i tym razem porównałem oba dokumenty – projekt z października i miłościwie nam panujące nowe rozporządzenie MPZP. Wszystko po to, aby dowiedzieć się jakie potencjalne uwagi zostały złożone w toku konsultacji i uzyskać szerszy obraz modyfikacji.

NOWE ROZPORZĄDZENIE MPZP

Tak prezentuje się główna treść nowego rozporządzenia MPZP:

rozporzadzenie-mpzp-2021_1-5

Uwaga: Jeżeli interesuje Cię archiwalna (październikowa) wersja projektu nowego rozporządzenia MPZP to z jego treścią możesz zapoznać się w tym artykule

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany – tak mógłbym podsumować porównanie tych dokumentów. Prześledźmy zatem wszystko krok po kroku, jeszcze bez uwag:

 1. Rozporządzenie wzbogacono o wstępne informacje dotyczące zakresu wymogów w nim zawartych – § 1. Ich zakres jest bardzo podobny do tych z uchylonego rozporządzenia MPZP. Niestety jak na złość kolejne wzmianki dotyczące paragrafów (§) przesuwają się na mojej liście o jedno oczko w stosunku do projektu nowego rozporządzenia MPZP 😉
 2. Zmodyfikowano treść definicji elementów zagospodarowania przestrzennego, usuwając ze zbioru wzmianki o istniejących i projektowanych pierzejach ulic, placach miejskich i terenach zieleni – § 2 pkt 5.
 3. Zrezygnowano z jednego z czterech wymogów dla części tekstowej MPZP. Słownego określenia granic obszaru objętego uchwałą – § 3.
 4. W § 4 pkt 1 zadział się drobny lifting szyku zdania.
 5. Zapisy § 4 pkt 2 w projekcie nowego rozporządzenia MPZP były podzielone na trzy litery. Pierwsze dwie, dotyczące cech elementów zagospodarowania przestrzennego scalono.
 6. W zakresie potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych zmieniono określenie “tymczasowych obiektów usługowo-handlowych” na “tymczasowych obiektów usługowych” – § 4 pkt 6.
 7. W § 4. pkt 7 zadziało się sporo: punkt ten podzielony jest obecnie na dwie litery – pierwszą, odwołującą się do obligatoryjnych parametrów i wskaźników w MPZP wg ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa o PZP) i precyzującą możliwe odniesienia minimalnej liczby miejsc do parkowania oraz drugą literę z odwołaniem do zapisów fakultatywnych MPZP wg tej samej ustawy. Projekt nowego rozporządzenia MPZP wymieniał imiennie fakultatywne wskaźniki i parametry w czterech literach i wg mnie miał charakter zbioru „otwartego”.
 8. W tym samym punkcie, w zakresie wskaźnika minimalnej liczby miejsc do parkowania dodano opcję odniesienia do liczby osób mogących jednocześnie przebywać w budynku.
 9. W § 4 pkt 8 zastosowano bezpośrednie odwołanie do  art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy o PZP.
 10. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zostały zmienione w zakresie ustalania kąta położenia granic działek. Po modyfikacjach kąt należy określić w stosunku do pasa drogowego (tak jak do tej pory) lub do linii rozgraniczającej teren drogi – § 4 pkt 9 lit. b.
 11. Do listy wymogów części tekstowej projektu MPZP dodano (w § 4. pkt 10) wymóg określony w ustawie o PZP lecz nigdy nie widniejący w uchylonym rozporządzeniu MPZP – szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
 12. Zapisy § 4 pkt 11 (w projekcie nowego rozporządzenia MPZP pkt 10) były podzielone na trzy litery. Zrezygnowano z ostatniej z nich, dotyczącej wskaźników w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej.
 13. W § 4 pkt 12 (wcześniej w projekcie pkt 11) zrezygnowano z wymogu opisu planowanych działań, określenia oczekiwanych rezultatów, w tym dotyczących parametrów zabudowy lub infrastruktury dla obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji.
 14. Zapis § 4 pkt 13 (wcześniej pkt 12) przeszedł drobną modyfikację w postaci usunięcia dopowiedzenia “wynikające z przeznaczenia tych terenów”.
 15. W § 4 pkt 14 (wcześniej w projekcie pkt 13) zrezygnowano z precyzowania, że tzw. opłata planistyczna dotyczy wszystkich terenów, określonych w projekcie planu miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o PZP.
 16. W § 5 zadział się drobny lifting w odniesieniu do nazewnictwa układu współrzędnych map na potrzeby części graficznej projektu MPZP.
 17. Paragraf 6 bez zmian (szok!).
 18. Zapis § 7 ust. 1 pkt 3 z drobną korektą, analogicznie do zmian w § 5.
 19. W § 7 ust. 1 pkt 8 dotyczącym przeznaczenia terenów i linii rozgraniczających, dopisano “wraz z numeracją wyróżniającą je spośród innych terenów”.
 20. Zapis § 7 ust. 1 pkt 9 ograniczono wyłącznie do wymogu rysowania linii zabudowy, rezygnując z obowiązkowego “oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu”. Wzmiankę na ten temat przeniesiono do ust. 2 pkt 2.
 21. Zgodnie z pkt wyżej, w § 7 dodano do listy fakultatywnych oznaczeń “oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu”, kosztem wyznaczania (tam gdzie jest to zasadne) granic obszarów zabudowy śródmiejskiej. Ponadto, zapis ten otrzymał charakter zbioru otwartego (“w szczególności”).
 22. W § 8 dodano ust. 3 mówiący, że w przypadku rysowaniu linii rozgraniczającej na granicy działki ewidencyjnej należy stosować geometrię tej działki zgodną z bazą danych ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).
 23. Drobny, aczkolwiek istotny lifting w § 9 ust. 2 (“Podstawowe oznaczenia graficzne”).
 24. Zrezygnowano z zapisu dotyczącego materiałów planistycznych, a dokładniej wymogu ich aktualności na dzień przekazania projektu MPZP do opiniowania i uzgodnienia (w projekcie nowego rozporządzenia MPZP § 9).
 25. W § 10 zrezygnowano z wymogu dotyczącego prognozy finansowej – listy osób, które sporządziły “projekt” tej prognozy.
 26. Drobny lifting w § 11 ust. 1 pkt 2 – w dokumentacji mają się znaleźć dowody publikacji ogłoszeń i udostępnienia informacji o przystąpieniu do sporządzenia MPZP na własnym urzędowym Biuletynie Informacji Publicznej.
 27. W § 11 ust. 1 pkt 9 do “zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne” dodano konieczność załączenia wniosku “o wyrażenie tej zgody albo informacji o braku konieczności uzyskania zgody”.
 28. Jednak uzupełniono listę z § 11 o prognozę oddziaływania na środowisko lub dokument poświadczający o zgodzie na odstąpienie od od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 29. W § 11 ust. 1 pkt 11 lifting analogicznie jak w pkt 26 mojej listy.
 30. Uzupełniono wymogi dokumentacji planistycznej i dowody udostępnienia projektu MPZP w Biuletynie Informacji Publicznej – § 11 ust. 1 pkt 12.
 31. Wymogi dotyczące ogłoszenia prasowego, obwieszczenia, informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu MPZP rozbito na dwa ustępy z drobnymi zmianami – § 11 ust. 2 i 3.
 32. Poprawne prowadzenie dokumentacji prac planistycznych zostało powiązana z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – § 11 ust. 4.
 33. Dodano wymóg o zgodności elektronicznej dokumentacji prac planistycznych z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – § 11 ust. 5.
 34. Zmieniono brzmienie § 12 ust. 2, dla wszczętych procedur projektów MPZP i ich zmian można (ale nie trzeba) prowadzić dokumentację prac planistycznych w postaci papierowej. Teraz dotyczy to nie tylko procedur rozpoczętych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia MPZP, ale także wszystkich nowych procedur rozpoczynanych przez najbliższe 3 lata tj. do 24 grudnia 2024 r. 

Ministerstwo przesadziło. Takiego nakładu pracy wyłącznie z wymienianiem zmian się nie spodziewałem. Jak te zmiany mają się do zażaleń złożonych przeze mnie? Z moich pięciu uwag do tej części projektu nowego rozporządzenia MPZP, uwzględniono tylko jedną. Pozostałe cztery uwagi nie uzyskały aprobaty Ministerstwa. Dotyczyły w sumie ważnych kwestii (głównie zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu), aczkolwiek proponowane przeze mnie rozwiązania były, nazwijmy to “kontrowersyjne”. Wstępny wynik – 1:4 dla Ministerstwa.

Indywidualny, aczkolwiek skrótowy komentarz do każdej z uwag w tabeli:

Plan Zabudowy - NOWE ROZPORZĄDZENIE MPZP_tabela1

NOWA KLASYFIKACJA PRZEZNACZENIA TERENU

Czas na KKPT. Tak prezentuje się treść załącznika nr 1 do nowego rozporządzenia MPZP:

rozporzadzenie-mpzp-2021_6-11

Na dobry początek analiza porównawcza względem październikowej wersji:

 1. Na drugim poziomie szczegółowości KKPT w ramach terenu zabudowy mieszkaniowej, zrezygnowano z przeznaczenia terenu zabudowy zamieszkania zbiorowego (MZ). Przenosząc za to klasę przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej (MNL) z poziomu trzeciego właśnie na poziom drugi, z oznaczeniem tej klasy przeznaczenia symbolem ML.
 2. Klasy przeznaczeń terenów usług handlu detalicznego (UD) i handlu hurtowego (UH) scalono na drugim poziomie szczegółowości KKPT w przeznaczenie związane z usługami handlu (UH), przenosząc podział na handel detaliczny lub hurtowy na trzeci poziom klasyfikacji, z symbolmi przeznaczeń terenu odpowiednio UHD i UHH.
 3. Na drugim poziomie szczegółowości KKPT w ramach terenu usług dodano przeznaczenie – teren usług gastronomii (UG).
 4. W tej samej tematyce usług, podzielono klasę przeznaczenia terenu usług nauki i edukacji (UN) na dwa odrębne przeznaczenia – teren usług nauki (UN) oraz teren usług edukacji (UE). Z uszczegółowieniem tego drugiego na trzecim poziomie KKPT i możliwością ustalenia terenu usług edukacji – szkoła podstawowa (UEP) lub terenu usług edukacji – szkoła ponadpodstawowa (UEO).
 5. Teren usług bezpieczeństwa i porządku publicznego uzyskał nowy symbol, zmiana z UP na UB.
 6. Kończąc wątek usług – przeznaczenia terenów usług administracji (UA) i usług biurowych (UB) zostały połączone w teren usług biurowych i administracji (UA) z dodatkowym podziałem na trzecim poziomie szczegółowości KKPT na teren usług biurowych (UAB) i teren usług administracji (UAA).
 7. W tematyce przeznaczenia terenu produkcji, na drugim poziomie szczegółowości KKPT zrezygnowano z wskazania na teren produkcji energii ze źródeł odnawialnych (PO) rozszerzając tę klasę na teren produkcji energii (PE).
 8. Na tym samym poziomie dodano nową klasę przeznaczenia terenu produkcji – teren przemysłu portowego (PR).
 9. W zakresie komunikacji, na drugim poziomie szczegółowości KKPT zrezygnowano z nazwy terenu komunikacji drogowej uzupełniającej (KR) na rzecz terenu komunikacji drogowej wewnętrznej. Rezygnując także z podziału na przeznaczenia związane z drogami wewnętrznymi i ciągami pieszo-jezdnymi na trzecim poziomie szczegółowości tej klasy.
 10. Przeznaczenie terenu infrastruktury technicznej zostały zmienione w zakresie klasy przeznaczenia elektroenergetyki (IE), gdzie całkowicie zrezygnowano z podziału na teren stacji elektroenergetycznej lub transformatorowej (IEE) i teren stacji rozdzielczej (IER) na trzecim poziomie szczegółowości KKPT.
 11. Dodatkowo, przeznaczenie terenu o symbolu IGM na trzecim poziomie szczegółowości przeszło drobny lifting nazwy – teren magazynu gazu (wcześniej “teren magazynu gazu ziemnego”)
 12. Ponadto, przeznaczenie terenu gospodarowania odpadami (IO) było wcześniej podzielone na trzecim poziomie szczegółowości KKPT na 5 klas przeznaczeń. Dodano jeszcze jedno – teren punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (IOP).
 13. Jest i zmiana na pierwszym poziomie szczegółowości KKPT – przeznaczenie terenu akwakultury i rybactwa włączono w przeznaczenie terenu rolnictwa (R) i zdegradowano do drugiego poziomu szczegółowości. Nowa nazwa to  “teren akwakultury i obsługi rybactwa” (RA), już bez podziału na dwie bardziej szczegółowe klasy – teren akwakultury i teren rybactwa i rybołówstwa.
 14. Na trzecim poziomie szczegółowości nowej klasyfikacji w zakresie przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem RZW dokonano skrócenia nazwy, pozbywając się wzmianki o działach specjalnych produkcji rolnej. Nowa nazwa tej klasy przeznaczenia to po prostu “teren wielkotowarowej produkcji rolnej”.
 15. Teren zieleni na drugim poziomie szczegółowości KKPT został przetasowany dając nowe przeznaczenia i symbole. Symbol “teren zielni urządzonej” z ZU zmieniono na ZP, a samo przeznaczenie doczekało się uszczegółowienia w postaci terenu zieleni urządzonej wysokiej (ZPW) oraz terenu zieleni urządzonej niskiej (ZPN). Na kosmetyczną zmianę zdecydowano się także w nazwie “terenu ogrodów działkowych” (ZD), co ciekawe jest to powrót do wersji prezentowanej w czasie prekonsultacji projektu KKPT. Zniknęło przeznaczenie terenu zieleni izolacyjnej, jest za to coś nowego – teren plaży (ZB).
 16. W zakresie przeznaczenia terenu cmentarza zmianie podlegała wyłącznie nazwa i symbol terenu cmentarza nieczynnego (CN). Obowiązująca wersja to “teren cmentarza zamkniętego” (CZ).

Widać, że prekonultacje projektu KKPT były przydatne i w tej części załącznika nr 1 do nowego rozporządzenia MPZP nie było już tak wiele zmian. A co nowego w  standardach stosowania wyżej analizowanej KKPT?:

 1. Zmieniono zasadę łączenia przeznaczeń terenu z nie więcej niż dwóch klas na trzy klasy.
 2. Zmiana nazewnictwa formy oddzielania symboli przy łączeniu klas przeznaczeń z “myślnika” na “łącznik”. Zmiana o tyle istotna, że w przeciwieństwie do myślnika, łącznik zapisujemy “bez spacji” między wyrazami, w tym przypadku symbolami.
 3. Zrezygnowano z zakazu ustalania przeznaczenia terenu zawierającego klasy wykluczające się.

Na tym koniec, trzy ale jakże istotne zmiany. Pora na trochę prywaty i odniesienie tych zmian do moich uwag z etapu konsultacji publicznych. Do tej części złożyłem ich dziesięć. Sześć uwag odrzucono, cztery były powodem zmian projektu nowego rozporządzenia MPZP – kolejna rozgrywka 4:6 dla Ministerstwa:

Plan Zabudowy - NOWE ROZPORZĄDZENIE MPZP - tabelka 2

NOWE OZNACZENIA GRAFICZNE I WZORY DOKUMENTÓW

Zmian nie ma jednak końca. Do analizy pozostają załączniki nr 1-6 do nowego rozporządzenia MPZP. Tak prezentuje się ich treść:

rozporzadzenie-mpzp-2021_12-end

Nie jestem zaskoczony, tutaj również na etapie projektowym były “buble”:

 1. Zmieniono odstępy między trójkątami dla oznaczeń graficznych obowiązującej i (maksymalnej) nieprzekraczalnej linii zabudowy – z 12 mm na 8 mm odstępu.
 2. Skorygowaną nazwę maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy, pozbywając się pierwszego przymiotnika. Nowa nazwa – nieprzekraczalna linii zabudowy.
 3. Zwiększono grubość oznaczenia graficznego granicy obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – z 0,5 mm na 1,5 mm.
 4. Nagłówek do wzoru wykazu wniosków uszczuplono o wcześniejsze sprecyzowanie mówiące wyłącznie o wnioskach złożonych na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy o PZP.
 5. We wzorze wykazu wniosków dodano także jednoznaczne wskazanie wymogu podania informacji pozwalającej na identyfikację obszaru, którego dotyczy wniosek, np. numer działki ewidencyjnej, nazwę i numer obrębu ewidencyjnego, nazwę ulicy, nazwę miejscowości.
 6. Analogicznie do pkt 4 mojej listy, nagłówek do wzoru wykazu uzgodnień i opinii uszczuplono o wcześniejsze sprecyzowanie mówiące wyłącznie o uzgodnieniach i opiniach uzyskanych na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a i b ustawy o PZP oraz na podstawie przepisów odrębnych.
 7. W tabeli wykazu uzgodnień zamieniono kolejnością kolumny nr 4 i 5.
 8. Do wzoru protokołu (z) dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP dodano trzeci element – informację o sposobie spełnienia wymogu umożliwienia zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag za pomocą transmisji obrazu i dźwięku oraz zadawania pytań i składania uwag w formie zapisu tekstowego, w przypadku przeprowadzenia dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 9. We wzorze wykazu uwag dwie zmiany analogiczne do tych dla wzoru wykazu wniosków z punktów 4 i 5.

Do tej części projektu nowego rozporządzenia MPZP złożyłem tylko jedną oficjalna uwagę. Pozostałe dwie opisałem na blogu już po wyznaczonym czasie na składanie zażaleń. Tym razem, wszystkie trzy zostały uwzględnione przez Ministerstwo. Nie dziwi mnie to, ciężko polemizować z błędami na poziomie technicznym – 3:0 dla mnie. 😉 Tak to wygląda:

Plan Zabudowy - NOWE ROZPORZĄDZENIE MPZP - tabela 3

PODSUMOWANIE MOJEGO UDZIAŁU W KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

Odnosząc się do moich poprzednich uwag z etapu konsultacji projektu nowego rozporządzenia MPZP i analizując krytycznie ich uwzględnienie, ogłaszam kolejne zwycięstwo Ministerstwa. Poległem wynikiem 8 do 10. Przyznając się do poprzedniej porażki (2 do 4) na etapie prekonsultacji projektu KKPT uznaję, że dostałem od Ministerstwa niezłe baty. 😉

SUBIEKTYWNA OCENA WYBRANYCH ZMIAN PO KONSULTACJACH PUBLICZNYCH

Co mnie dziwi albo nawet martwi po analizie tych wszystkich zmian? Mam nawet więcej niż kilka takich zagadnień. Najbardziej nurtuje mnie jednak temat ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

ZAMKNIĘTY ZBIÓR PARAMETRÓW I WSKAŹNIKÓW

Zmiany § 4. pkt 7 nowego rozporządzenia MPZP bardzo mnie zaskoczyły. Z jednej strony rozumiem bezpośrednie odwołanie do ustawy o PZP, zarówno w przypadku obligatoryjnych jak i fakultatywnych wskaźników i parametrów, jednak rezygnacja z “otwartości” tego zbioru właściwie wyklucza możliwość stosowania innych parametrów lub wskaźników. Wydaje mi się, że konsekwencją tych zapisów jest brak możliwości ustalenia w MPZP np. maksymalnego udziału powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, czy określania minimalnej lub maksymalnej liczby kondygnacji.

Wskaźnik maksymalnego udziału powierzchni zabudowy nie znajduje się już w zapisach ustawy o PZP, w mojej ocenie ma jednak istotne znaczenie w precyzowaniu ustaleń MPZP w zakresie podziału działki budowlanej na powierzchnię możliwą do zabudowy, niezbędną do pozostawienia w formie biologicznie czynnej oraz powierzchnię utwardzoną (wynikającą właśnie z ustalenia dwóch ww. wskaźników). Operowanie wyłącznie intensywnością zabudowy nie daje możliwości precyzyjnego ustalenia zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. Ponadto ustalanie maksymalnego udziału powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej sprzyja czytelności i użyteczności mpzp. Wskaźnik intensywności zabudowy jest w swojej naturze elementem trudnym do zrozumienia przez przeciętnego użytkownika. Zrozumienie omawianych zasad zdecydowanie ułatwia powierzchnia zabudowy, wysokość zabudowy, liczba kondygnacji, które są niejako pochodną obligatoryjnie ustalanej intensywności zabudowy.

Nie potrafię zrozumieć, jak operując w MPZP wyłącznie wskaźnikiem intensywności zabudowy i parametrem wysokości zabudowy można budować społeczeństwo obywatelskie, gdzie zapisy MPZP powinny być tworzone z myślą o czytelności dla przeciętnego obywatela. Proszę wyjaśnić przeciętnemu Kowalskiemu na dyskusji publicznej, że intensywność zabudowy to iloczyn  całkowitej powierzchni kondygnacji i liczby kondygnacji, ale przy liczeniu proszę nie uwzględniać kondygnacji podziemnych i doliczyć wszelkie elementy wystające poza obrys zewnętrzny budynku tj. balkony, tarasy, schody zewnętrzne (sic!). Oczywiście wywód ten jest częściowo błędny, jeżeli przyjąć, że liczba kondygnacji budynku jest jednym z gabarytów obiektów, co zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o PZP oznaczałoby możliwość, a wręcz konieczność jej ustalenia. Praktyka projektowa jednak temu przeczy.

Dodatkowo, rezygnacja z “otwartości” zbioru zasad, parametrów i wskaźników oraz jednoznacznego narzucenia odniesienia minimalnej liczby miejsc do parkowania wyłącznie do wskazanych w nowym rozporządzeniu MPZP, także znacząco ogranicza ten wskaźnik. Uchylone rozporządzenie MPZP ten temat pozostawiało “otwarty”, traktując wymienione odniesienia jako preferowane, ale nie jedyne możliwe do zastosowania w projekcie MPZP. 

Rozumiem, że takie podejście Ministerstwa do tego tematu wskazuje na odmienną opinię także w zakresie interpretacji “otwartości” zapisu art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o PZP. Jeżeli nowe rozporządzenie MPZP odwołuje się wyłącznie do zasad, parametrów i wskaźników, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o PZP to znaczy że zapis ten nie zawiera zdaniem Ministerstwa, jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r. II OSK 162/12, przykładowych parametrów i wskaźników, a co za tym idzie nie  ma możliwości kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu cyt. wyrok “przez użycie innych jeszcze parametrów i wskaźników niż wymienione przykładowo w art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p.”.

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

Pozostałe zagadnienia, które przykuły moją uwagę zebrałem w kolejną listę i opisałem mniej lub bardziej na serio:

 1. Nie uwzględniono wymogu słownego określenia granic obszaru objętego MPZP. W takim razie, czy określenie granic następować będzie teraz wyłącznie w załącznikach do uchwały – części graficznej  oraz cyfrowych danych przestrzennych (metadanych)?
 2. Dodanie konieczności załączenia wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze lub leśnych na nieleśne, albo informacji o braku konieczności uzyskania zgody jest prawdopodobnie wynikiem rozpatrzenia uwag kierowanych przez przedstawicieli wydziałów nadzorczych wojewody. Bardzo dobrze, temat był sporny.
 3. Zastanawiający był wcześniejszy brak prognozy oddziaływania na środowisko lub dokumentu poświadczającego o zgodzie na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na liście elementów tworzących dokumentację prac planistycznych. Dobrze, że to jednak wybrzmiało. Kolejny temat będący potencjalnym przedmiotem sporu mniej.
 4. Prowadzenie dokumentacji prac planistycznych z uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach jest dla mnie jak na razie wielką niewiadomą.
 5. Wydłużenie okresu przejściowego prowadzenia dokumentacji prac planistycznych wyłącznie w formie cyfrowej do końca 2024 r. jest dla mnie absurdem. Ministerstwo twierdzi, że po przyjęciu obecnie projektowanych zmian ustawy o PZP w 2026 r. każda gmina i miasto w naszym pięknym kraju będzie miało nowiutki plan ogólny, ale zwykłe przejście z papieru na wersję dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej ma zająć nawet trzy lata (omg!).
 6. Jestem zawiedziony “zmiękczeniem” zasady łączenia klas przeznaczenia terenu z dwóch na trzy przeznaczenia możliwe do połączenia w jednym terenie. Znam argumentację opublikowaną na stronie Towarzystwa Urbanistów Polskich, mówiącą że cyt. “Dopuszczenie stosowania tylko dwóch przeznaczeń podstawowych dla obszarów centrów dużych miast może nie być wystarczające – charakterystyczne dla nich przemieszanie funkcji mieszkaniowej z usługową i wracającą produkcją nieuciążliwą, przy przyspieszającej zmienności raczej nie uzasadnia takiego ograniczenia.”1. Jednak dla mnie nie “wracająca produkcja nieuciążliwa” powinna zakończyć się na przeznaczeniu usług rzemieślniczych (UL) w takim przypadku dla obszarów śródmiejskich wystarczające byłyby konfiguracje: MN-MW, MN-U, MW-U lub ich bardziej szczegółowe wariacje. Inna produkcja “o charakterze nieuciążliwym” powinna być wg mnie dopuszczona wyłącznie w jasno określonych miejscach, bez dominującego przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej, co nie oznacza mojej awersji do bezpośredniego sąsiedztwa zabudowy mieszkaniowej z terenami produkcyjno-usługowymi (P-U) lub formy przemyślanego uzupełnienia tego przeznaczenia właśnie zabudową mieszkaniową.
 7. Trochę śmieszy mnie ten skrót przeznaczenia terenu drogi głównej ruchu przyspieszonego. Zamiast zwykłego KDGP mamy teraz jakieś KDR. Błąd edytorski i z drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego planista przestrzenny przy współudziale wójta/ burmistrza/ prezydenta i radnych gminy/miasta zdegraduje taką drogę do komunikacji drogowej wewnętrznej (KR), notabene też o wspaniałym symbolu.
 8. Rozumiem, że wypadało zachować już ten powszechnie stosowany symbol ZP dla przeznaczenia terenu zieleni urządzonej. Przeważyła zgodność nowej KKPT z obowiązującymi już MPZP, ale dzielić to na zieleń urządzoną wysoką i niską? Jaki sens, pytam. Planista przestrzenny będzie się teraz zajmować wyznaczaniem terenów zieleni (urządzonej) z zakazem zadrzewień i wysokich zakrzaczeń?
 9. Zagadka, rozwiń skrót MWK – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna “kwartałowa”? Nie…, od 24 grudnia 2021 r. to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna “pierzejowa” (nice!).

Przebrnięcie przez tę materię nie należało do najprostszych i najprzyjemniejszych zadań. Jeśli dotrwałeś_aś do końca to chapeau bas! 👏 Jeszcze lepiej jakbyś miał_a swoje własne spostrzeżenia i podzielił_a się nimi ze mną w komentarzu albo pisząc np. na  piotr@planzabudowy.com.

________________________________

Podstawa prawna informacji zawartych w artykule aktualna na dzień: 29.01.2022 r.

Główne źródła informacji:

 • projekt (z dnia 14 października 2021 r.) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404);
 • 1Uwagi do projektu Krajowej Klasyfikacji Przeznaczenia Terenu, Tomasz Majda, TUP [dostęp: 29.01.2022 r.].
Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Wbudowane opinie
Zobacz wszystkie komentarze
POWRÓT
0
Chętnie poznam Twoje przemyślenia, proszę o komentarz.x