OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM I MPZP –  CO TO JEST?

Opublikowane
Plan Zabudowy - tytuł artykułu: OCENA AKTUALNOŚCI - CO TO JEST

Zarządzanie miastem/gminą nieodzownie wiąże się z efektywnym i racjonalnym gospodarowaniem przestrzenią. Efektywność i racjonalność działań powinna jednak być wypadkową rzetelnych analiz i ocen. W kontekście planowania przestrzennego jest taki jeden dokument, który pozwala na sprawdzenie, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast/gminy (STUDIUM) i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (MPZP) są nadal adekwatne do aktualnych potrzeb rozwojowych i czy nadal spełniają swoje założenia. Brak oceny aktualności STUDIUM i MPZP może prowadzić do niezgodności pomiędzy zapisami tych dokumentów, a rzeczywistym stanem zagospodarowania przestrzennego danego obszaru i utrudnić efektywne zarządzanie miastem/gminą. W takim razie, czym jest i co zawiera ocena aktualności STUDIUM i MPZP? Z tego artykułu poznasz odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące tego dokumentu.

Jako autor wielu dokumentów planistycznych postaram się w prosty sposób wyjaśnić, czym jest to z reguły niedoceniane narzędzie i dlaczego warto przygotować je rzetelnie. Zapraszam do spisu treści fundamentalnych pytań i odpowiedzi:

CZYM JEST OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM I MPZP?

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wymaganym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przepisy te wskazują na konieczność przeprowadzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy/miasta, a także obowiązujących dokumentów planistycznych. Dokonuje się tego przynajmniej raz na kadencję urzędującego samorządu. Docelowo, analiza ta powinna dać możliwość oceny lokalnej polityki przestrzennej i jej aktualności.

Schemat procedury w celu sporządzenia tego dokumentu jest dość prosty:

Plan Zabudowy - OCENA AKTUALNOŚCI - CO TO JEST_schemat procedury sporządzania oceny aktualności studium i mpzp

PO CO MIASTU/GMINIE OCENA AKTUALNOŚCI?

Miasto/Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Z tego względu posiada władztwo planistyczne, pozwalające na kształtowanie i prowadzenie lokalnej polityki przestrzennej w ramach praw i obowiązków nadanych przez przepisy wyższego rzędu (ustawy i ich rozporządzenia wykonawcze). Jako jednostka samorządowa będąca najbliżej obywateli (mieszkańców miasta/gminy) odgrywa kluczową rolę w systemie planowania i zagospodarowania przestrzennego. W systemie tym uwzględnia się:

 • wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury,
 • walory architektoniczne i krajobrazowe,
 • wymagania ochrony środowiska,
 • wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 • potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • walory ekonomiczne przestrzeni,
 • potrzeby interesu publicznego,
 • poszanowanie prawa własności,
 • potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych
 • potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody,
 • zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad STUDIUM i MPZP,
 • zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych.

Przyznasz, że ta długa lista wymogów i potrzeb koniecznych do uwzględnienia przy gospodarowaniu przestrzenią już na wstępie komplikuje cały proces. Ocena aktualności prac planistycznych, a w szczególności STUDIUM  i MPZP jest więc swego rodzaju sprawozdaniem kondycji przestrzennej miasta/gminy. Weryfikacja dokumentów planistycznych pozwala na zoptymalizowanie działań w zakresie planowania przestrzennego. W szczególności, pozwala zidentyfikować potrzeby w zakresie potencjalnych zmian STUDIUM oraz określić skalę potrzeb sporządzania nowych MPZP i zmian obowiązujących MPZP.

Ciekawostka: MPZP jest aktem prawa miejscowego, określającym przeznaczenie oraz sposób zabudowy i zagospodarowania terenu. To taki podstawowy weryfikator Twojego planu zabudowy. W przypadku braku MPZP, wójt/ burmistrz/ prezydent wydaje decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (decyzja WZ) lub decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (decyzja ICP). Jeżeli szukasz informacji czy na danym terenie obowiązuje MPZP czy jednak musisz starać się o decyzję WZ to mam dla Ciebie propozycję:

Baner reklamowy - raport o mpzp OnGeo z kodem rabatowym PLANZABUDOWY

KTO ODPOWIADA ZA OCENĘ AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW?

Za stanowienie zadań własnych miasta/gminy odpowiada rada gminy/miasta. To właśnie radni miasta/gminy mają ostateczny głos w sprawie wyznaczania kierunków zagospodarowania przestrzennego, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (STUDIUM) oraz wskazywanie przeznaczenia terenów oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenów w  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Wójt/ burmistrz/ prezydent jako organ wykonawczy oraz zwierzchnik urzędu, odpowiada za przygotowanie projektów gminnych aktów planowania przestrzennego (projektów uchwał) dotyczących między innymi STUDIUM i MPZP. Po wejściu w życie tych lokalnych przepisów jest także odpowiedzialny_a za wykonywanie wszystkich zadań z nich wynikających. 

Oczywiście wójt/ burmistrz/ prezydent zadanie stworzenia oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powierza zespołowi urzędników/urbanistów. Zespół taki składa się przeważnie z pracowników urzędu odpowiedzialnych za gospodarowanie przestrzenią gminy/miasta, a także pracowni urbanistyczno-planistycznej, specjalizującej w sporządzaniu projektów STUDIUM i MPZP.

CO POWINNA ZAWIERAĆ OCENA AKTUALNOŚCI PRAC PLANISTYCZNYCH?

Zasadniczo ocenę aktualności STUDIUM i MPZP należałoby podzielić na trzy części, z których każda kolejna bazuje na poprzedniej. Przyjęta metoda, co do zasady powinna polegać na przeprowadzeniu analizy obecnego stanu zagospodarowania miasta/gminy i konfrontację tego stanu z zapisami dokumentów planistycznych, na podstawie których realizowana jest polityka przestrzenna, a także ustaleniami wydanych decyzji administracyjnych. Tylko tak dogłębnie przeprowadzona analiza pozwoli na sporządzenie wieloletniego programu sporządzania planów miejscowych.

Plan-Zabudowy - OCENA-AKTUALNOSCI-CO-TO-JEST - schemat obrazujący zawartość-dokumentu oceny aktualności STUDIUM i MPZP
Część I – ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

To część polegająca na zebraniu wszystkich możliwych danych przestrzennych opisujących stan zagospodarowania oraz wszystkich obowiązujących dokumentów planistycznych i decyzji administracyjnych wydanych na poziomie miasta/gminy i powiatu. Dane te uzyskać można w toku wizji lokalnych, z ogólnodostępnych systemów informacji przestrzennej, a także z materiałów wewnętrznych urzędu miasta/gminy. Ich przegląd powinien zostać podzielony na kilka następujących po sobie analiz tematycznych:

 • stanu zagospodarowania i występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych
 • obowiązujących MPZP
 • wydanych decyzji WZ i decyzji ICP
 • wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń budowy
 • zapisów STUDIUM.
Część II – OCENA ZMIAN W PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

To swoiste zebrane wcześniejszych analiz w celu ich porównania i wyciągnięcia wniosków istotnych dla dalszych prac planistycznych, uszytych na potrzeby próby stymulowania i kontrolowania rozwoju przestrzennego miasta/gminy.

Część III – WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZANIA MPZP

To program będący wymogiem ustawowym. Ustala harmonogram dalszych prac planistycznych w zakresie sporządzania nowych MPZP lub zmian obowiązujących MPZP. Program, który nie zostanie sporządzony poprawnie bez wyciągania trafnych wniosków z rzetelnie przeprowadzonego procesu badawczego.

GDZIE ZNAJDĘ OCENĘ AKTUALNOŚCI STUDIUM I MPZP MOJEGO MIASTA/MOJEJ GMINY?

Ocena aktualności STUDIUM i MPZP powinna być ogólnodostępna dla wszystkich zainteresowanych, czyli głównie mieszkańców miasta/gminy, a także przedsiębiorców i inwestorów działających na lokalnym rynku). Na pewno znaleźć można w urzędzie miasta/gminy, dokładniej w np. biurze planowania przestrzennego lub wydziale architektury i budownictwa. Jednak najwygodniej rozpocząć poszukiwania na stronie internetowej miasta/ gminy. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) gminy/miasta to miejsce powszechnego udostępniania informacji publicznej dotyczących gminy/miasta w postaci elektronicznej. Na tej platformie powinniśmy być w stanie znaleźć wszystkie uchwały rady miasta/gminy, a tym samym interesującą nas uchwałę przyjmującą ocenę aktualności prac planistycznych i wieloletni program sporządzania MPZP. Jeżeli lokalne władze dbają o przejrzystość i transparentność planowania przestrzennego to ten dokument może się znajdować w zakładce odpowiadającej tematycznie planowaniu przestrzennemu / zagospodarowaniu przestrzennemu, wraz ze STUDIUM i MPZP, informacją o sposobie wydawania decyzji WZ, składania wniosków i uwag do dokumentów planistycznych.

Niestety przejrzystość tych portali jest bardzo różna. W przypadku trudności z dostępem do oceny aktualności, można skontaktować się z biurem obsługi mieszkańców lub odpowiednim wydziałem planowania przestrzennego urzędu miasta/gminy. Ostatecznie, można również zwrócić się do urzędu w formie pisemnej z prośbą o udostępnienie tego dokumentu, na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej. Może się jednak okazać, że władze miasta/gminy takiej oceny aktualności STUDIUM i MPZP nigdy nie sporządziły.

DLACZEGO LOKALNE WŁADZE NIE SĄ ŚWIADOME WAGI OCENY AKTUALNOŚCI?

Możliwych przyczyn braku świadomości wśród władz miasta/gminy w kwestii zasadności przygotowania oceny aktualności STUDIUM i MPZP może być wiele. Od zwykłych braków w edukacji w zakresie istoty planowania przestrzennego, po brak odpowiedniego zaangażowania w kwestie zagospodarowania przestrzennego. W przypadku posiadania fundamentalnej wiedzy i chęci jej zastosowania może się okazać, że osoby odpowiedzialne za urbanistykę miasta/gminy nie mają odpowiedniego doświadczenia w zakresie planowania przestrzennego, a w konsekwencji, wykazują brak świadomości na temat istotnego znaczenia oceny aktualności STUDIUM i MPZP w rozwoju miasta/gminy. Ostatnim powodem może być brak odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych do opracowania tego dokumentu, co “spycha” go na dalszy plan w porównaniu do bieżących potrzeb w zakresie sporządzania MPZP, decyzji WZ i decyzji ICP. Żadna w przyczyn nie jest jednak wystarczającą wymówką bagatelizowania weryfikacji polityki przestrzennej na podstawie rzetelnej diagnozy obecnej i planowanej tkanki urbanistycznej.

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?
Jestem do Twojej dyspozycji: piotr@planzabudowy.com


Podstawa prawna informacji zawartych w artykule aktualna na dzień: 27.12.2022 r. – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 2185, 2747).

PODOBAJĄ CI SIĘ ARTYKUŁY NA BLOGU? DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA!

Subskrybuj
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Wbudowane opinie
Zobacz wszystkie komentarze
POWRÓT
0
Chętnie poznam Twoje przemyślenia, proszę o komentarz.x